Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Berras Sportfiske är ett av Sveriges absolut mest kända återförsäljare av sportfiske med över 17 års anor. Verksamheten bedrivs i moderbolaget Carama Invest AB med e-handeln som sin största potential. Carama förvärvade Berras 2013 och har en detaljistverksamhet i Ludvika där även e-handeln hanteras, därtill finns ett intressebolag som har detaljistverksamhet under Berras-namnet på Valhallavägen 40 i Stockholm.

Under 2014 lades grunden för en expansion av e-handeln, med relevant sortiment, SEO och en egenutvecklad App för både iPhone & Android samt naturligtvis stark närvaro på sociala medier - detta har givit en stor utdelning 2015. Ökningarna av e-handeln är över 100% på månadsbasis och trenden fortsätter. Säsongsbetoningen är dock mycket stark.

Vi har investerat i ett egenutvecklat IT-system för att effektivisera leverans- och lagerprocesserna. Vi möter nu operationellt moderna kundkrav med aktiv kundkommunikation i olika processteg, låga priser, snabba leveranser och siktar nu på att bli ännu konkurrenskraftigare. För att i än högre grad kunna genomföra snabba leveranser behövs allokeras kapital till att lagerhålla säsongsmässigt populära artiklar - det är just till detta som vi genomför ett lån till.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 600 000 SEK
  • Löptid: 36 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Postorderhandel på internet...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Vi tar in finansiering för att utveckla vår verksamhet speciellt e-handeln för att möta dagens förväntningar från marknaden på snabba leveranser.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Vi kan branschen! Med över 12 års erfarenhet från att driva detaljistverksamhet inom Sportfiske är branschkännedomen stor. Därtill har VD och huvudägaren bred erfarenhet från uppstart, till expansionsfas till stora företags verklighet. Verksamheten är stabil med flera ben där e-handeln är den del som vi siktar på att växa ordentligt.
Vi har en etablerad stor butiksverksamhet i dalarna - Ludvika i en fd JYSK-butik med ordentligt med tillväxtutrymme.
E-handeln växer så det knakar.
Vi har ett ägande i ett intressebolag i Stockholm, Valla Fiske AB, som verkar under Berras-namnet som vi avser konsolidera så småningom, vilket skulle höja omsättningen med 100% i dagens nivåer.

Vår finansiella strategi är att fortsätta växa organiskt med begränsad leverantörskreditexponering - genom Toborrowlånet kan vi fullfölja strategin som innebär att vi betraktas som lågriskpartner till våra leverantörer samt utnyttja tillfällen till bulkinköp. Marginaler skapas i kombinationen effektivt kapitalutnyttjande, hög lageromsättningshastighet, bra inköpspriser, små kreditförluster och framförallt nöjda kunder som ger ett återköpsmönster.
Företaget har funnits i samma familjs händer sedan grundandet 1973.

Finansiell information

Notera att vi endast har 250 tkr i externa räntebärande lån från SEB. Övriga lån utgörs av lån från aktieägare. Dessa aktieägarlån kommer att ställas efter Toborrows långivare i prioritetsordningen. I samband med att detta lån accepteras tecknas ett avtal där vi förbinder oss till att inte betala ut någon ränta på existerande aktieägarlån under löptiden för Toborrows lån.

OBS! Siffror som avser 2015-06-30 är ett stängt bokslut.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-05-31 2016-04-30 2015-04-30
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 730 3 483 3 730
Övriga rörelseintäkter N/A 211 0
Avskrivningar 36 44 30
Rörelseresultat (EBIT) 126 83 126
Finansiella intäkter 0 2 0
Finansiella kostnader 91 35 91
Resultat efter finansnetto 35 49 35
Årets resultat 30 43 30
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 3 537 3 575 3 537
Omsättningstillgångar 2 247 2 589 2 247
Summa varulager N/A 1 779 1 610
Summa tillgångar 5 784 6 164 5 784
Eget kapital 341 381 341
Summa obeskattade reserver N/A 9 9
Långfristiga skulder 1 662 5 292 1 662
Kortfristiga skulder 3 772 483 3 772
Skulder och eget kapital 5 784 6 164 5 784
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 3.4% 2.24% 3.37%
Nettomarginal, % 0.9% 1.32% 0.93%
Soliditet, % 6% 6.29% 6.01%
Kassalikviditet, % 16.9% 167.7% 16.88%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
B GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet