Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Infocar Training AB

Vilka är vi?

Infocar Training AB

Infocar har under en lång rad år arbetat med utveckling av webbaserad utbildning inom bilteknik (e-learning), med stora kunder i ett 10-tal länder, bl.a. Scania, FIAT, VW/Audi och Hella. Bolaget har identifierat det nya området ”Connected cars” som ett mycket intressant affärsområde med en extremt snabb förväntad tillväxt.
Den nya produkten Infocar Connect är redo för en vidare lansering även på exportmarknaden vid årsskiftet 2015/16 vilket bör öka både intäkter och vinster under kommande år.
Företaget leds av VD och huvudägaren, civ.ing. (KTH) Per-Henrik Persson, med erfarenhet av bilbranschen sedan 1980, bl.a. som utvecklingsingenjör på SAAB-Scania samt som grundare av det tidigare SBI-noterade bolaget Autodiagnos AB.
Vi har ett antal välutbildade medarbetare och ett mycket stort nätverk av branschaktörer med bl.a. Hasse Johansson, f.d. vice VD (R & D) Scania, som rådgivare. Vi har också en bra internationell närvaro via vår ordförande och delägare Ken Scott i England, som har ca. 35 års erfarenhet av utvecklingsbolag och kunder inom fordonsbranschen.
För mer info om vårt företag och produkter, besök www.infocar.se eller www.infocarconnect.se.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 500 000 SEK
 • Löptid: 24 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet:
  Borgen (50%),  Företagshypotek
 • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Infocar Training AB
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 17 mars 2006
 • Verksamhet: Dataprogrammering
 • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Infocar Training AB

“Området Connected Cars är en del av det snabbt växande området ”Internet of Things” där Ericsson har en prognos att fler än 50 miljarder maskiner (ex. fordon) ska vara uppkopplade före år 2020. Vår nya produkt Infocar Connect är perfekt positionerad inom detta område och vi vill snabbt öka takten och färdigställa ett antal mobila appar och molntjänster före årsskiftet för en större lansering i början av 2016.”

Kapitalet på 500.000:- ska användas främst för inköp av konsulttjänster för att snabbare kunna färdigställa en rad av mobila appar och molntjänster som ingår i produkten Infocar Connect.
Vi avser dessutom att öka färdigvarulagret, vilket möjliggör en snabb leverans till kund, då vi förväntar oss en snabb ökning av efterfrågan av våra nya produkter kring årsskiftet. Vid beställning av större volymer av elektronik ingående i bilinterfacet kan vi också erhålla väsentligt lägre tillverkningskostnader från våra legotillverkare.

Vi räknar med att våra nya långivare också kan bli ambassadörer för vår nya produkt samt därigenom också erhålla väsentliga rabatter vid egna inköp av Infocar Connect-produkter i framtiden.

Per-Henrik Persson VD

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget
- har en god kreditvärdighet
- har långa uppdrag hos stora kunder, t ex VW/Audi
- har kompetent personal och ett mycket stort nätverk inom fordonsbranschen
- ser ett enormt stort intresse och potential för vår nya produkt Infocar Connect
- har stabila intäkter med god marginal från området e-learning

Lånet kommer att säkras med 50% personlig borgen samt 50% företagshypotek.

Finansiell information

Vi har lyckats utveckla den nya mobila plattformen Infocar Connect till stor del via vinstmedel från från e-learning verksamheten samt via privat inlåning.
Under 2015 ser vi att det nya produktområdet ökat i omsättning samtidigt som vi vill hålla ett så högt utvecklingstempo som möjligt, för att kunna gå ut med en bredare lansering av Infocar Connect med tillhörande mobila appar och molntjänster i början av 2016.
För innevarande bokslutsår bedömer vi att omsättningen kan öka något med positivt rörelseresultat.
En del av resultatet för 2015 används för amortering av banklån enligt plan.

Befintliga långfristiga lån:
- Checkkredit 351. 761 kr
- Handelsbanken 410. 000kr
- Lån från VD, Per-Henrik Persson 1. 647 202 kr
- Skuld till Data Bussen AB (Konsult) 547. 275 kr (räknas av i form av royalty vid försäljning)

Befintliga kortfristiga lån:
- Handelsbanken 360.000 kr (amort 30.000kr/mån)
- Lån från VD, Per-Henrik Persson 900.000kr (bokas om som långfristig i samband med lån från Toborrow)
- Beräknad kortfristig del av royalty till Databussen AB (konsult) 10.000kr
- Övriga skulder 51.494 kr

I samband med att lån från Toborrow accepteras sluts ett avtal där det avtalas om att inte amortera av aktieägarlån under löptiden för lånet från Toborrow.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2016-03-31 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 242 1 894 1 349
Övriga rörelseintäkter N/A 199 75
Avskrivningar 188 842 454
Rörelseresultat (EBIT) 646 360 293
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 49 174 191
Resultat efter finansnetto 597 185 101
Årets resultat 597 220 101
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 6 610 5 589 4 965
Omsättningstillgångar 584 438 184
Summa tillgångar 7 194 6 027 5 149
Eget kapital 1 184 430 210
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 3 796 3 301 3 072
Kortfristiga skulder 2 214 2 297 1 867
Skulder och eget kapital 7 194 6 027 5 149
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 34.9% 17.2% 20.57%
Nettomarginal, % 32.25% 8.83% 7.09%
Soliditet, % 16.46% 7.13% 4.07%
Kassalikviditet, % 23.22% 16.49% 7.12%
Finansiell information tillhandahålls av: UC

Riskbetyg C KREDITVÄRDIG

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vilken ränta får jag som långivare?
Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

För vilken tidsperiod anges räntan?
Räntan som långivarna sätter anges som en årsränta.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?
Toborrow har ett antal grundkriterier som alla företag måste uppfylla:

1. En omsättning på lägst 1 miljon kronor.
2. Minst ett bokslut
3. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vad händer om lånet inte blir fulltecknat?
Om ett sökt lånebelopp inte uppnås kan vi tyvärr inte ge företaget ett låneerbjudande och projektsidan tas bort från Toborrow. Företaget är självklart välkommet att söka ett nytt lån via Toborrow.

När får jag ränta och amorteringar?
Låntagaren betalar ränta och eventuell amortering kvartalsvis.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?
Alla våra lån är garanterade med säkerhet i form av borgensåtaganden eller företagshypotek. Borgensåtagande kan göras av en privatperson till hela eller hälften av det lånade beloppet. Även moderbolag kan gå i borgen för lånet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.