Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Pheenix Alphas huvudsakliga verksamhet är för nuvarande utveckling och försäljning av avancerad process-och produktionsutrustning för replikering av micro- och nanostrukturer. Vi saluför även reservdelar för denna utrustning. Utöver detta erbjuder Pheenix tjänster på konsultbasis inom utveckling och konstruktion.

Pheenix Alpha har ett komplett produktionsunderlag för att bygga utrustning för tillverkning av grammofonskivor. Underlaget låg helt orört under en tid, men med tiden började förfrågningarna på om vi kunde börja tillverka utrustningen öka. I takt med att fler aktörer på marknaden hörde om detta eskalerade förfrågningarna väldigt snabbt till den grad att vi inte längre kunde tacka nej.
Efter omfattande marknadsanalys och ett konstaterande att Pheenix innehar både utrustning samt kompetens för att snabbt komma igång med produktionen, har vi fattat beslut att satsa på detta. För att få en förståelse för marknaden kan man titta på detta korta inslag gjort av BBC som förklarar hur marknaden ser ut https://www.youtube.com/watch?v=aXdphCQgWZ0

Pheenix vision är att bli den marknadsledande leverantören av pressmaskiner med tillbehör för produktion av grammofonskivor. Inom två år ska Pheenix ha representanter över hela världen. Förutom pressmaskiner kommer Pheenix att erbjuda kringutrustning, prestandahöjande uppgraderingar och reservdelsförsäljning samt supporttjänster och serviceavtal.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 2 200 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 0%
  • Säkerhet(er):
    Företagshypotek
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Tillverkning av maskiner fö...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Pheenix Alpha har på senare tid fått många förfrågningar om huruvida Pheenix kan erbjuda produktionsutrustning för tillverkning av grammofonskivor.

Potentialen i detta är mycket stor då det inte finns någon aktör på marknaden som erbjuder dylik utrustning. Pheenix har, förutom stor erfarenhet av sådan utrustning, ett komplett konstruktions- och produktionsunderlag för en sådan utrustning (vinylpress inklusive tillbehör för grammofonskivor) vilken var marknadsledande på den tiden sådan utrustning salufördes.

Pheenix har nu så pass många förfrågningar (i dagsläget ca 50 st. pressar) och även konkreta orderförslag att man vill saluföra dessa maskiner. Pheenix förhandlar i dagsläget om försäljningskontrakt på 5-10 vinylpressar där kunder visat sig villiga att betala en stor del förskott.
Vidare så finns det även stort intresse för Pheenix Formverktyg för vinylskivor. Det finns konkreta orderförslag på 10-tals formverktyg.

I dagsläget besitter Pheenix personal den mesta av nödvändig kompetens. Dessutom finns det ytterligare nyckelkompetens bland passiva delägare.

Pheenix Alpha AB är beläget i ytterst bra lämpade lokaler för produktion av vinylpressar. Det behövs endast ett antal smärre investeringar i syfte att anpassa lokalerna och maskinparken till produktion av pressmaskiner. Detta bidrar till att Pheenix snabbt kan komma igång med tillverkningen av vinylpressmaskiner och formverktyg.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Pheenix Alphas ledning har bedrivit verksamhet framgångsrikt i 9 år och har dessutom arbetat i denna bransch i hela vårt verksamma yrkesliv. Pheenix ägarstruktur består därutöver av personer med kompetens och kopplingar till verksamheten, och det finns ett gediget upparbetat kontaktnät med andra teknikutvecklingsföretag, underleverantörer och akademiska institutioner.

Vår lansering av produkten kommer att vara den mest omvälvande nyheten på marknaden på åratal. Vi har i dagsläget förfrågningar på drygt 50 st. maskiner. Alla dessa förfrågningar har initierats av kunder.

Per Sundberg är VD för Phoenix Alpha sedan 2006. Per är Civilingenjör farkostteknik från KTH (1982-1986) och har tidigare erfarenhet från Toolex Alpha AB (1986-2001), där han arbetat som servicetekniker, utvecklingsingenjör, biträdande chef, R&D och R&D manager, injection moulding. Därefter arbetade Per för Alpha Sweden AB (2001-2006)
som produktchef, Injection moulding.

Niklas Poblenz är Vice VD sedan 2006 och är högskoleingenjör (industriell ekonomi och produktion), KTH). Han arbetade under 1999-2000 som serviceingenjör för Toolex Alpha AB och var sedan teknisk chef på POD Dubai (2000-2001). Därefter arbetade han på Varian AB som service account manager för att återvända till Alpha Sweden AB (2003-2006) för arbete som after sales and service, projektledare och ansvarig, produkttest.
Intäkterna från pressarna kommer göra att vi utan problem har möjlighet att återbetala lånet inom angiven löptid.

Finansiell information

Marknadsundersökningar ger vid hand att det i dagsläget finns behov av ca 70 - 100 st nya pressmaskiner (dvs. ca 75 - 130 MSEK). Dessa fördelar sig på ca 20-40 kunder. Den aktuella trenden är att behovet ökar konstant. Då det inte finns någon annan aktör som erbjuder helautomatiska pressmaskiner, så utgör "andrahandsmarknaden" den enda konkurrens som föreligger. På kort sikt (1 -2 år) är det rimligt att anta att Pheenix kan försörja marknaden med ca 20 st pressmaskiner. Dessa kommer då att utgöra 100 % av marknaden för fabriksnya pressmaskiner. Det är uppskalningstakten som är den begränsande faktorn, inte eventuella marknadsandelar. Avsaknaden av leverantörer för vinylpressmaskiner har föranlett att Pheenix, av sina kunder, blivit ombedda att offerera vinylpressar enligt det konstruktionsunderlag som Pheenix har i besittning.
I dagsläget försöker kunderna lösa sina brister i produktionskapacitet genom att leta efter begagnade maskiner. Vid det här laget är marknaden dock i princip "dammsugen" på begagnade maskiner. Detta har lett till att leveranstiderna på vinylskivor ökat drastiskt på senare tid.
Pheenix starka "trumfkort" är att man har en färdigutvecklad produkt att saluföra på en marknad utan konkurrens, vilket ger en enorm fördel tidsmässigt gentemot andra framtida konkurrenter. Det tar åtskilliga år att utveckla och testa en liknande produkt. Kunderna finns spridda över hela världen och arbetet med att lansera produkten är känt av i stort sett hela marknaden.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2015-09-21 2014-12-31 2013-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 367 3 202 2 387
Övriga rörelseintäkter N/A N/A N/A
Avskrivningar 0 0 21
Rörelseresultat (EBIT) -476 227 -750
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 8 9 12
Resultat efter finansnetto -483 218 -762
Årets resultat -483 218 -762
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 413 1 761 1 537
Summa varulager N/A 661 707
Summa tillgångar 1 413 1 761 1 537
Eget kapital 901 1 385 1 167
Summa obeskattade reserver N/A 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 512 376 370
Skulder och eget kapital 1 413 1 761 1 537
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -34.8% 7.08% -31.42%
Nettomarginal, % -35.3% 6.8% -31.92%
Soliditet, % 63.8% 78.64% 75.92%
Kassalikviditet, % 147% 292.55% 224.32%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
A MYCKET GOD KREDITVÄRDIGHET
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Företagshypotek
Här kan du se mallen för den pant som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet