Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Vi bedriver primärt konsultverksamhet på management för olika bolag inom säkerhet- och IoT-marknaden (Internet Of Things). Det är en marknad som växer snabbt. Talien har även etablerat ett nytt bolag i Sverige (Safe4Sweden AB) i början av 2018 till vilket investeringen behövs. Det är ett svenskt bolag till en norsk koncern. Bolaget verkar på en marknad med extremt hög tillväxt och goda marknadsutsikter för SmartaHem, Säkerhet samt hälsa och omsorg. Utöver det bedriver Talien en sport- och promotionverksamhet med segling som bas för de aktiviteterna.

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 500 000 SEK
  • Löptid: 12 månader
  • Amortering: 50%
  • Säkerhet(er):
    Pant i aktier,  Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Konsultverksamhet avseende ...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Pengarna kommer att gå till köp av aktier.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Det finns tillgångar som i stora drag gott och väl överstiger beloppet som efterfrågas. Det finns kapital i form av försäkringar samt ett fartyg som har ett värde på ca 7.500.000 kronor. Detta fartyg finns som bokförd tillgång i Talien Promotion AB som ägs till 100% av Talien AB. Pant i aktier lämnas som säkerhet i detta bolag tillsammans med personlig borgen av företrädaren.

Den huvudsakliga affären som Talien bedriver verkar på en marknad som har en enorm tillväxt och goda framtidsutsikter för att tjäna pengar idag och i framtiden. Lösningar inom Internet of Things med fokus på säkerhet, Smarta Hem, Hälsa och Omsorg, vilket är en marknad vi ser växer oerhört snabbt.

Finansiell information

Talien AB har de senaste fem åren levererat positiva resultat med omsättning mellan ca 1-2mkr per år. Det negativa rörelseresultatet under 2016 härleds till extraordinära omkostnader för ökade resekostnader i tjänst. Kommentarer till de preliminära siffrorna för 2017 är att det varit en hög kostnad på lokalhyra. Kostnadsmassan har sänkts med 30% inför 2018. Fakturering så här långt 2018 är 697.000 kronor.

Talien ABs prognos och budget ser ut som följande för 2018:

Intäkter ca 1.800.000 kronor (Talien AB har avtal med Reconego AB i form av konsulting ca 1.200.000 kronor samt det nybildade bolaget Safe4 AB ca 600.000 kronor). Kostnader ca 800.000 kronor. Konsultarvoden står för intäkterna och övriga kostnader samt lön härleds till kostnader.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 1 014 1 114 1 491
Övriga rörelseintäkter 0 0 5
Avskrivningar 0 N/A N/A
Rörelseresultat (EBIT) -13 -115 239
Finansiella intäkter 180 0 9
Finansiella kostnader 7 107 17
Resultat efter finansnetto 160 -222 232
Årets resultat 160 185 168
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 1 342 958 1 608
Omsättningstillgångar 348 630 415
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 1 690 1 589 2 023
Eget kapital 1 177 1 177 991
Summa obeskattade reserver 0 0 514
Långfristiga skulder 0 0 203
Kortfristiga skulder 353 412 314
Skulder och eget kapital 1 530 1 589 2 023
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % -1.28% -10.32% 15.97%
Nettomarginal, % 15.78% -19.92% 15.5%
Soliditet, % 69.64% 74.07% 68.8%
Kassalikviditet, % 98.58% 152.91% 132.16%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Pant
Här kan du se mallen för det pantbrev som ingås när lånet accepteras vid det fall låntagaren valt pant i aktier som säkerhet.
Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet