Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.

Vilka är vi?

[Företagsnamnet visas i inloggat läge]

Temabo startade 2007 med målet att förändra äldreomsorgen så att alla ska få möjlighet att leva hela livet.

Temabo är en långsiktig kvalitetsaktör inom formen för äldreboenden och deltar endast i anbud i kommuner med kvalitetsfokus (kvalitetsanbud utan priskonkurrens).

Kommunernas kostnad för äldreomsorg uppgår till 90 mdr kr och marknaden har en privatiseringsgrad motsvarande 17%. Tillväxten på marknaden för äldreomsorg drivs av demografi, valfrihet och privatisering.

Temabo har i dagsläget 11 verksamheter och en försäljningsprognos för 2015 om 393 Mkr. De fem senaste verksamheterna tillkom nov12 - maj13. Under 2014 vann Temabo förnyat förtroende att driva två befintliga kontrakt ytterligare fem (Daljunkaregården) respektive tio år (Ribbings backe). Temabo åtnjuter stort förtroende hos kommunerna med 100% andel repeat-orders.

Temabo har vunnit flera kvalitetspriser de senast åren. Den senaste var Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i november 2014.

Läs gärna mer på www.temabo.se

Lånedetaljer

  • Lånebelopp: 2 000 000 SEK
  • Löptid: 24 månader
  • Amortering: 100%
  • Säkerhet(er):
    Borgen (100%)
  • Syfte: Investeringskapital

Företagsinformation

  • Företagsform: AB
  • Verksamhet: Vård och omsorg i särskilda...
  • Säte: Stockholms län

Varför vill vi låna?

Temabos mål kommande 10-årsperiod är att öka omsättningen från 400 Mkr till cirka 1,5 mdr kr år 2025.

För att uppnå tillväxtmålet bedömer vi att Temabos finansieringsbehov uppgår till cirka 35 Mkr. Denna låneansökan hos Toborrow på 2Mkr handlar endast om att bekosta intitial projektering av nya äldreboenden.

År 2020-2030 ökar antalet äldre över 80 år med drygt 40%.

1700 nya boenden/ersättningsboenden måste byggas fram till år 2030 för att kommunerna ska kunna uppfylla myndighetskrav och omvårdnadsbehov.

En ökad efterfrågan på äldreomsorg med nya kreativa lösningar i kombination med kommunernas begränsade ekonomiska resurser skapar stora möjligheter för innovativa privata aktörer.

Tillväxten kommer främst att ske inom egen regi, både nationellt och internationellt, vilket ställer krav på en stark balansräkning, hög fastighetskompetens och en kompetent och effektiv marknads- och försäljningsorganisation.

Temabo planerar att fortsätta att delta i upphandlingar av entreprenadkontrakt som historiskt uppvisat en stadig marknadstillväxt sedan 1994. Kommunerna ställer dock inte specifika krav på eget kapital vid dessa upphandlingar.

Varför är vi säkra att låna ut till?

Temabo är numer det största svenska entreprenörsägda företaget på marknaden. Uppmärksamheten kring Temabo som ett alternativ till de stora riskkapitalägda eller utlandsägda koncernerna har tilltagit. 100% av våra intäkter kommer från kommunerna vilka får anses som 100% säkra betalare. Dessutom åtnjuter vi 98% beläggningsgrad avseende 91% av våra intäkter vilket bidrar till ett förutsägbart och stadigt kassaflöde.

Kostnaden för äldreomsorg uppgår till totalt 90 Mdr.

Äldreboenden utgör 61% av kostnaden och resterande del är hemtjänst och övriga tjänster.
60% av kommunerna driver fortfarande äldreomsorgen i kommunal regi. Högst andel privata utförare finns i Stockholm och Skåne. I flera kommuner har kommunerna egna bolag som konkurrerar med de privata utförarna (t.ex. Nacka, Sollentuna och Uppsala).

Temabo korades till Gasellföretag 2012 på plats 35 i Sverige med 529% tillväxt och är 2014 det sjätte största äldreomsorgsföretaget baserat på årsomsättning.

De två största aktörerna Attendo (IK) och Vardaga (Ambea-Triton/KKR) har ca 50% av den privatiserade marknaden. Det privatägda danska företaget Förenade Care är den tredjes största aktören tätt följt av investorägda Aleris och Norlandia/KOSMO.

I samband med ökad politisk risk efter valet 2014 har flera mindre aktörer valt att sälja sin bolag. Vardaga förvärvade Silverhemmen, norska Norlandia förvärvade KOSMO, Humana köpte Vardagas hemtjänst och Aleris köpte Vård i Rosstorp och Vårdpilen.

Finansiell information

I dagsläget har Temabo relativt låg soliditet. Av den anledningen har Temabo-koncernen har för avsikt att genomföra en nyemission om ca 5-10 Mkr där bland annat styrelsen kommer att delta. På koncernnivå är soliditeten negativ. Detta är dock kopplat till redovisningen av goodwill i ett av Värdig Omsorg i Stockholm ABs dotterbolag. Riskerna kopplade till den låga soliditeten minskas markant av att vi har så pass förutsägbara betalnings- och kostnadsflöden.

Per 2015-06-30 visar våra oreviderade siffror på 180Mkr i intäkter, och kostnader på ca 175Mkr. Hittills har vi ett beräknat resultat på ca 2,3Mkr per 2015-06-30.

Temabo-koncernens (fem bolag) omsättning 2014 uppgick till 390 Mkr och prognosen för 2015 uppgår till 394 Mkr. Temabo driver åtta entreprenadverksamheter i Falun, Sollentuna, Solna och Stockholm. 2012 förvärvade Temabo två egen-regi-bolag i nordvästra Skåne. 9% av kontraktsportföljen utgörs därmed av kontrakt där Temabo hyr lokaler och säljer platser via ramavtal.

2012 blev Temabo korad till Gasellföretag med en årlig tillväxt om 66%.

2013-14 vann Temabo fyra entreprenadkontrakt, varav två var befintliga kontrakt som nyupphandlades.

2014-15 har våra fem kontrakt i Solna och Stockholm stad förlängts enligt option.

Olof Ryderberg är VD för Temabo-koncernen. Han är majoritetsägare och har tillsammans med övriga ägare och management en lång erfarenhet från nordisk äldreomsorg.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 356 906 346 912 291 776
Övriga rörelseintäkter N/A 7 0
Avskrivningar 2 276 3 495 3 546
Rörelseresultat (EBIT) 9 046 2 516 333
Finansiella intäkter 4 2 76
Finansiella kostnader 4 586 1 129 341
Resultat efter finansnetto 4 464 1 389 68
Årets resultat 1 048 -1 926 -2
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 11 090 5 848 5 239
Omsättningstillgångar 51 586 47 050 36 437
Summa varulager N/A N/A N/A
Summa tillgångar 62 676 52 898 41 674
Eget kapital 2 563 1 515 3 441
Summa obeskattade reserver N/A N/A N/A
Långfristiga skulder 3 719 3 741 338
Kortfristiga skulder 56 395 47 642 37 896
Skulder och eget kapital 62 676 52 898 41 674
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 2.49% 0.72% 0.11%
Nettomarginal, % 1.23% 0.4% 0.02%
Soliditet, % 4.09% 2.86% 8.25%
Kassalikviditet, % 91.47% 98.75% 96.14%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet