Toborrow använder cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, klicka här.
Web It Solutions Scandinavia AB

Vilka är vi?

Web It Solutions Scandinavia AB

Web IT Solutions är ett IT-konsultföretag vars affärsidé är att erbjuda ett brett spektrum av tjänster vilket möjliggör för små och medelstora företag att kunna använda IT under samma förutsättningar och med samma fördelar som stora företag. Målgruppen är primärt organisationer med 5-100 datorarbetsplatser i området Södra Dalarna, Mäldardalen och Stockholm. Merparten av kunderna finns det långa relationer med och flera av dem är stora koncerner.

Företaget är indelat i tre affärsområden:

IT-drift som hjälper kunderna att köpa in, hålla i drift och underhålla antingen egen hård- och mjukvara eller hyra funktionalitet (molntjänster) från Web IT Solutions. Även tjänster såsom användarsupport och IT-managment ingår i tjänsteportföljen.

Smart Webb vilket hjälper kunder att dels utveckla vanliga webbplatser för information och marknadsföring men också interaktiva webbapplikationer. Förutom framtagning av webbplatser och applikationer finns även tjänster för digital marknadsföring. Företaget har utvecklat och äger ett antal olika webbsystem som kunder abonnerar på.

Kompetensutveckling där inriktningen framförallt är kundanpassade utbildningar där fokus ligger på användarnas behov och förutsättningar, ofta genomförs kompetensutvecklingen med kundens egen material/data för att direkt göra nytta i arbetet.

Web IT Solutions jobbar primärt med egna datahallar/datacenters vilket uppskattas av de kunder som har känslig (sekretessbelagd) information i sina system.

Lånedetaljer

 • Lånebelopp: 600 000 SEK
 • Löptid: 36 månader
 • Amortering: 50%
 • Säkerhet(er):
  Borgen (100%)
 • Syfte: Rörelsekapital

Företagsinformation

 • Legalt bolagsnamn: Web It Solutions Scandinavi...
 • Företagsform: AB
 • Registreringsår: 9 mars 2004
 • Verksamhet: Databehandling, hosting o.d.
 • Säte: Dalarnas län

Varför vill vi låna?

“Låneansökan baseras på tre olika skäl/behov. Dels vill vi lösa en dyr kredit vi idag har, dels har vi behov av investeringsmedel för den expansion av vårt datacenter i Avesta som pågår (kunder står just nu på kö för vi inte har plats för dem i den befintliga miljön) samt investeringsmedel för att satsa på marknadsföring i Mälardalen och Stockholmsområdet”

- Web IT Solutions har de senaste månaderna tecknat ett större outsourcingavtal samt ett par mindre molntjänstavtal som tillsammans ger en bruttointäkt på ca 70 000 kr/månad, avtalet gällande outsourcing är på 4 år och ger en total bruttointäkt på ca 2,7 Mkr. Avtalen innebär att datahallen i Avesta måste (prestandamässigt) byggas ut. Lånet skall användas för att säkerställa att vi kan ta in ännu fler kunden till en beräknad bruttointäkt på ca 60 – 80 000 kr/månad.

- Web IT Solutions har sedan slutet av 90-talet arbetat med kunder i Stockholmsområdet med ett mycket positivt resultat. Analyser har visat att för en ytterligare expansion krävs att vi mer tydligt måste ”finnas på plats” och synas. Vi har under åren växt i stort sett helt genom vårt goda rykte och ”ringar på vattnet effekt” men insett att detta inte kommer att fungera lika bra på Stockholmsmarknaden. För satsningen på Stockholm har ett mindre kontor införskaffats och tills vidare så kommer befintlig personal att bemanna detta. Målet är att, förutom ett antal sålda tjänstetimmar, ha ökat de fasta månadsintäkterna (molntjänster etc.) med minst 75 000 kr fram till årsskiftet 18-19.

Tomas Svedberg VD/Ägare/IT-konsult

Varför är vi säkra att låna ut till?

Företaget har sedan beslutet om att påbörja en expansion 2013 ständigt utvecklats och ökat sin kundkrets och därmed omsättningen Med det nya större outsourcingavtalet som tecknats består ca 45% av intäkterna av olika former av ”abonnemangsavgifter” vilket för varje år ökar och målet är att uppnå 75-80%, övriga intäkter kommer från timdebiterade tjänster som utfös hos kunder (enbart företag) som vi har mångåriga relationer med. Bolaget drivs och leds av ägaren som lämnar 100% borgen. På tillgångssidan privat äger jag en fastighet med ett övervärde om ca 600.000 kronor. Investeringarna avser att i första hand generera avtalsbundna abonnemangsavgifter.

Finansiell information

Fram till den 2018-02-28 har företaget i stort sett följt upprättad resultatbudeget och omsättningen beräknas för verksamhetsåret bli strax under 6 MKr. Den något lägre omsättningen 2016 hängde framförallt ihop med att företaget gick till att i stort sett helt ta bort förmedling av produkter (inköpta produkter som sedan såldes till kunder utan något större påslag). Generellt finns ett beslut om att allt överskott så långt det är möjligt skall återinvesteras i företaget i form av utveckling av teknik, marknad och kompetens.

Andan är mycket god inom företaget och vi ser mycket positivt på framtiden med kontinuerligt tillkommande kunder.

Innevarande bokslutsår - oreviderat Bokslut Bokslut
2018-02-28 2017-08-31 2016-08-31
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning 3 132 5 957 3 776
Övriga rörelseintäkter 68 249 271
Avskrivningar 0 72 22
Rörelseresultat (EBIT) 357 190 60
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 48 83 56
Resultat efter finansnetto 309 106 4
Årets resultat 309 35 -4
Balansräkning (TSEK)
Anläggningstillgångar 359 332 46
Omsättningstillgångar 1 636 1 247 1 057
Summa tillgångar 1 995 1 579 1 102
Eget kapital 585 276 241
Summa obeskattade reserver 48 48 N/A
Långfristiga skulder 195 195 195
Kortfristiga skulder 1 167 1 060 666
Skulder och eget kapital 1 995 1 579 1 102
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 11.16% 3.06% 1.48%
Nettomarginal, % 9.66% 1.71% 0.09%
Soliditet, % 31.01% 19.61% 21.86%
Kassalikviditet, % 138.99% 117.64% 66.51%
Finansiell information tillhandahålls av: UC
C KREDITVÄRDIG
Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet, B = God kreditvärdighet, C = Kreditvärdig, D = Svag kreditvärdighet, E = Kredit avrådes

Frågor & svar

Du måste vara inloggad för att se frågor och svar.

Dokument

Borgen
Här kan du se mallen för det borgensåtagande som ingås när lånet accepteras.
Skuldebrev
Här kan du se mallen för det skuldebrev som ingås när lånet accepteras.

Vanliga frågor

Hitta svar på vanliga frågor


Vad är Toborrow?

Toborrow är en digital mötesplats för långivare och låntagare – personer som annars aldrig hade träffats, men som behöver varandra för att växa. Som ett alternativ till bankerna erbjuder vi en enkel, trygg och flexibel låneprocess där allt sker helt utan traditionella mellanhänder.

Företagare ges enklare möjligheter till finansiering genom en helt digital process. Långivarna ges möjlighet att investera och bestämmer själva ränta, belopp och riskklass. Toborrow sköter all administration, tillhandahåller legalt korrekta lånehandlingar och gör grundliga bakgrundskontroller av samtliga företag innan en auktion publiceras.

Vilka företag kan ansöka om lån hos Toborrow?

För att kunna söka lån via Toborrow behöver företaget uppfylla följande grundkriterier:

1. Vara ett aktiebolag.
2. Ha en omsättning på minst 1 miljon kronor.
3. Minst ett bokslut
4. Ett godkänt kreditbetyg enligt våra externa leverantörer (UC och Creditsafe)

Utöver dessa kriterier gör vi en kreditupplysning på de privatpersoner som står bakom företaget och kontrollerar externa register. Slutligen genomgår varje företag en kvalitativ bedömning innan vi fattar ett beslut om att starta en auktion.

Hur går budgivningen till?

Lånet möjliggörs genom en budgivning där långivare budar på att låna ut till företaget – både små och stora belopp. När hela lånebeloppet uppnåtts kommer de sista buden att tvinga ut tidiga bud med hög ränta. På så sätt får företaget den lägsta räntan som marknaden är villig att erbjuda. Enkelt uttryckt: De långivare som erbjuder den lägsta räntan får låna ut pengar till företaget.

Vilken ränta får jag som låntagare på mitt lån?

När ditt lån publiceras på vår hemsida startar en auktion för långivarna. Under auktionstiden har alla våra medlemmar chansen att lägga bud på just ditt lån. Långivarna bestämmer själva belopp och ränta.

När auktionstiden är slut och hela ditt lån fyllts, tas de buden med lägst ränta ut och skapar tillsammans ett låneerbjudande till dig som låntagare. Räntan du erbjuds är alltså snitträntan av alla de bud som kommit med i lånet. Räntan anges som en årsränta. Först när auktionen är avslutad behöver du ta ställning till om du vill acceptera låneerbjudandet eller inte.

Vilken avkastning får jag som långivare?

Räntan sätts genom att du lägger bud i en auktion. Du får den ränta du begärt i budgivningen, om räntan är tillräckligt låg för att komma med i lånet. Räntan anges som en årsränta, och betalas till dig kvartalsvis av Toborrow. Vi samlar in alla betalningar från låntagaren. Om lånet amorteras får du också utbetalning av amorteringen kvartalsvis. Är lånet du har bjudit på amorteringsfritt betalas hela lånet tillbaka till dig vid lånetidens slut.

Hur sätts riskbetyget på de lånesökande företagen?

Riskbetyg baseras på externa kreditbedömare som UC och Creditsafe.

Riskbetyg:
A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig
D = Svag kreditvärdighet
E = Kredit avrådes

Riskbetyget är endast ytterligare ett verktyg för långivaren att göra en samlad bedömning. Det är viktigt att varje långivare gör sin egen bedömning och undersökning av bolaget innan man lägger ett bud.

Vilka säkerheter lämnar låntagarna?

Alla våra lån är garanterade med någon typ av säkerhet. Skulle företaget få betalningsproblem finns strukturer som tar hand om detta åt långivaren.

Säkerheter som en låntagare kan lämna:

Borgensåtagande
Företagshypotek
Moderbolagsborgen
Pant i Aktier
Pant i Fastighet